هر کاری می کنم آفیس 2007 نصب نمی شه. وقتی می رم تو نصبش، خودش می گه شروع کردیم، ولی بعد از دو ساعت یه فایل رو هم کپی نکرده. شما می دونی باید چی کار کنم؟